Igor Dolinka

Full Professor
Department of Mathematics and Informatics
Faculty of Sciences, University of Novi Sad
Trg Dositeja Obradovića 4, 21101 Novi Sad, Serbia
E-mail: dockie AT dmi.uns.ac.rs

Lični podaci

Rođen 26. juna 1973. u Subotici, Srbija.

Prebivalište: Novi Sad, Srbija.

Državljanstvo: Srbije i Mađarske (EU).

Obrazovanje

Akademska zvanja

 • Od 4. novembra 2021: Dopisni član, Srpska akademija nauka i umetnosti (SANU).

 • Od 1. aprila 2008: Redovni profesor, Departman za matematiku i informatiku, PMF, Univerzitet u Novom Sadu.

 • 7/2003-4/2008: Vanredni profesor, Departman za matematiku i informatiku, PMF, Univerzitet u Novom Sadu.

 • 6/2000-7/2003: Docent, Institut za matematiku, PMF, Univerzitet u Novom Sadu.

 • 10/1997-6/2000: Asistent-pripravnik, Institut za matematiku, PMF, Univerzitet u Novom Sadu.

Akademske funkcije

 • 2012-...; 2002-2004: šef Katedre za algebru i teorijsko računarstvo, Departman za matematiku i informatiku, PMF, Univerzitet u Novom Sadu.

 • 2012-...; 2001-2004: član Veća Departmana za matematiku i informatiku.

 • 2019-...: član Stručnog veća za prirodno-matematičke nauke Senata Univerziteta u Novom Sadu.

 • 1998-2001: član Nastavno-naučnog veća Prirodno-matematičkog fakulteta.

Javne funkcije

 • 2005-2008: predsednik Saveta za prirodno-matematičke nauke Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnologiju.

 • 2001-2003: član Saveta za nauku i tehnološki razvoj Izvršnog veća AP Vojvodine.

Predmeti na osnovnim i master studijama

Trenutno:

 • M147: Teorija automata (za studente matematike),

 • MA63: Polugrupe (za studente matematike).

Prethodno:

 • Algebra 2 (Teorija grupa) (za studente matematike),

 • Diskretna matematika 1 (za studente primenjene matematike),

 • Analiza algoritama (za studente primenjene matematike),

 • Analiza algoritama (za studente informatike),

 • Formalni jezici i automati (za studente informatike),

 • Teorija brojeva (za studente matematike),

 • Teorija računskih mašina (za studente matematike).

Predmeti na doktorskim studijama

 • AL-10: Teorija polugrupa 1,

 • AL-11: Teorija polugrupa 2,

 • AL-12: Teorija grupa.

Aktivnosti u vezi doktorskih disertacija i master/magistarskih teza

 • Mentorstvo doktorskih disertacija: Ivana Đurđev (2020).

 • Učešće u oceni i odbrani doktorskih disertacija (kao član komisije ili spoljni ispitivač): Gerard A. O'Reilly (St Andrews, 2021), Sean Gardiner (Sydney, 2021), Tamás Dékány (Szeged, 2019), Tamás Hajgató (Szeged, 2014), Jillian D. McPhee (St Andrews, 2012), Maja Pech (Novi Sad, 2009), Petar Đapić (Novi Sad, 2008), Miklós Hartmann (Szeged, 2008), Zoltán L. Németh (Szeged, 2008), Milovan Vinčić (Novi Sad, 2001).

 • Mentorstvo master i magistarskih teza: Viola Kovacsics (2021), Jelena Radović (2016), Ivana Đurđev (2015), Attila Fésűs (2013), Ivana Grković (2010), Tatjana Petrov (2007), Nebojša Mudrinski (2005).

Oblasti naučnog interesovanja

Polugrupe i slične strukture sa asocijativnim množenjem (sa naglaskom na kombinatornu teoriju polugrupa, polugrupne varijetete, algebarske aspekte formalnih jezika, itd.), kao i povezana poglavlja teorije grupa, kombinatorike i logike.

Predavanja po pozivu

 • 15 predavanja po pozivu na međunarodnim matematičkim konferencijama:

  • "Classical and Constructive Semigroups and Applications" (ACaCS 2021), Niš, Septembar 2021,

  • "The eNBSAN Online Meeting", hostovan iz Mančestera i Jorka, V. Britanija, Jun-Jul 2020,

  • "Semigroups and Groups, Automata, Logics" (SandGAL 2019), Kremona, Italija, Jun 2019,

  • "Winter One-Relator Workshop" (WOW 2018), Norič, V. Britanija, Januar 2018,

  • "The 27th NBSAN Meeting", u čast 70. rođendana Lasla Markija, Jork, V. Britanija, Januar 2018,

  • "The 92nd Workshop on General Algebra" (AAA92), Prag, Češka Republika, Maj 2016,

  • "New Pathways between Group Theory and Model Theory", konferencija u sećanje na Ridigera Gebela (1940 - 2014), Milhajm na Ruru, Nemačka, Februar 2016,

  • LMS - EPSRC simpozijum "Permutation Groups and Transformation Semigroups", Daram, V. Britanija, Jul 2015 (2 predavanja),

  • "The 19th NBSAN Meeting", Jork, V. Britanija, Januar 2015,

  • "The 17th NBSAN Meeting", Norič, V. Britanija, April 2014,

  • Međunarodna konferencija "General Algebra and Its Applications" (GAIA 2013), u čast 65. rođendana Brajana Dejvija, Melburn, Australija, Jul 2013,

  • "The 13th NBSAN Meeting", Jork, V. Britanija, Novembar 2012,

  • "The 80th Workshop on General Algebra" (AAA80), Bedlevo, Poljska, Jun 2010,

  • Međunarodna konferencija "Filomat 2001", Niš, Avgust 2001.

 • 17 predavanja po pozivu na matematičkim seminarima sledećih univerziteta i naučnih ustanova:

  • Škola za matematiku i statistiku, Univerzitet  St Andrews, Škotska, V. Britanija,

  • Škola za matematiku, Univerzitet Istočne Anglije, Norič, V. Britanija,

  • Departman za matematiku, Univerzitet u Jorku, V. Britanija,

  • Škola za matematiku, Univerzitet u Mančesteru, V. Britanija,

  • Matematički institut Mađarske akademije nauka, Budimpešta, Mađarska,

  • Bolyai institut za matematiku, Univerzitet u Segedinu, Mađarska,

  • Institut za informatiku, Univerzitet u Segedinu, Mađarska,

  • Matematički institut SANU, Beograd,

  • Matematički fakultet, Beograd,

  • Departman za matematiku, Univerzitet u Nišu.

Projekti

 • 2011-2019: Projekat br.174019 Ministarstva za prosvetu i nauku Republike Srbije, "Numerička linearna algebra i diskretne strukture" (Rukovodilac: Prof. dr Ljiljana Cvetković).

 • 2016-2018: Imenovani partner na projektu EPSRC iz programa First Grant EP/N033353/1 "Special inverse monoids: subgroups, structure, geometry, rewriting systems and the word problem" (Rukovodilac: dr Robert D. Grej, Univerzitet Istočne Anglije, Norič, V. Britanija).

 • 2016: Grant Londonskog matematičkog društva iz programa "Research in Pairs" (870 GBP za troškove 9-dnevne naučne posete u junu 2016. dr Robertu D. Greju na Univerzitetu Istočne Anglije, Norič, V. Britanija).

 • 2011-2015: Projekat Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnologiju, "Primenjena linearna i kombinatorna algebra" (Rukovodilac: Prof. dr Ljiljana Cvetković).

 • 2006-2010: Projekat br.144011 Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, "Algebarske strukture i metode za procesiranje informacija" (Rukovodilac: Prof. dr Miroslav Ćirić).

 • 2005-2010: Projekat Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnologiju, "Alati linearne i opšte algebre u računarstvu" (Rukovodilac: Prof. dr Ljiljana Cvetković).

 • 2001-2005: Projekat br.1227 Ministarstva za nauku i zaštitu životne sredine Republike Srbije, "Algebarske i kombinatorne metode u informacionim i komunikacionim tehnologijama" (Rukovodilac: Prof. dr Miroslav Ćirić).

Uređivanje naučnih časopisa

Uređivanje zbornika naučnih skupova

 • 2010: Zbornik "3rd Novi Sad Algebraic Conference 2009" (NSAC 2009), specijalni broj časopisa Novi Sad Journal of Mathematics (sa P. Markovićem).

 • 2004: Zbornik "Novi Sad Algebraic Conference 2003" (NSAC 2003), specijalni broj časopisa Novi Sad Journal of Mathematics (sa A. Tepavčević).

 • 1999: Zbornik VIII međunarodne konferencije "Algebra i logika" (Novi Sad, 1998), specijalni broj časopisa Novi Sad Journal of Mathematics (sa S. Crvenkovićem).

Recenzije

Recenzirao za naučne časopise uključujući: Transactions of the American Mathematical Society, Journal of the London Mathematical Soceity, Bulletin of the London Mathematical Soceity, Quarterly Journal of Mathematics, Forum Mathematicum, Journal of the Australian Mathematical Society, Journal of Algebra, Journal of Pure and Applied Algebra, International Journal of Algebra and Computation, Communications in Algebra, Semigroup Forum, Algebra Universalis, Algebra and Discrete Mathematics, Discussiones Mathematicae - General Algebra and Applications, Theoretical Computer Science, Information and Computation, Discrete Mathematics, Journal of Combinatorial Theory (Series A), European Journal of Combinatorics, Central European Journal of Mathematics, Acta Mathematica Hungarica, Periodica Mathematica Hungarica, Publicationes Mathematicae Debrecen, Acta Scientiarum Mathematicarum (Szeged), Publications de l'Institut Mathematique (Beograd), Novi Sad Journal of Mathematics.

Organizacija naučnih skupova

Ostale aktivnosti na polju obrazovanja

 • 2002-2008: član Republičke komisije za matematička takimičenja srednjoškolaca.

 • 2002-2005: predsednik Opštinske komisije (Subotica) i Okružne komisije (Severnobački okrug) za matematička takmičenja srednjoškolaca.

 • 1997-2002: stručni saradnik Odeljenja za matematiku Istraživačke stanice Petnica.

 • 1996-1997: mlađi saradnik Odeljenja za matematiku Istraživačke stanice Petnica.

Članstvo u profesionalnim organizacijama

 • Društvo matematičara Srbije.

 • Društvo matematičara Novog Sada.

Profesionalne nagrade

 • Nagrada "dr Zoran Đinđić" za najboljeg mladog (ispod 35 god.) naučnika u Vojvodini 2006.

 • Nagrada Izvršnog veća AP Vojvodine za 10 najboljih mladih naučnika u Vojvodini za 2005.

 • Plaketa "Car Konstantin" za najbolje mlade algebriste u Srbiji, međunarodna konferencija "Filomat 2001", Univerzitet u Nišu, 2001.

 • Nagrada "Mileva Marić-Einstein" za najbolju doktorsku disertaciju iz matematike i informatike u 2000. godini, Univerzitet u Novom Sadu, 2000.

Studentske nagrade

 • Student godine Univerziteta, Univerzitet u Novom Sadu, 1997.

 • Student godine Fakulteta, PMF, Univerzitet u Novom Sadu, 1997.

 • Nagrada "Mileva Marić-Einstein" za najbolji seminarski rad iz matematike i informatike u 1996. godini, Univerzitet u Novom Sadu, 1996.

Matematičke olimpijade

 • Međunarodne matematičke olimpijade (MMO):

  • IMO 1990 (Peking, Kina): bronza (20/42),

  • IMO 1991 (Sigtuna, Švedska): srebro (36/42),

  • IMO 1992 (Moskva, Rusija): srebro (30/42).

 • Balkanske matematičke olimpijade (BMO):

  • BMO 1990 (Sofija, Bugarska): zlato (39/40),

  • BMO 1991 (Konstanca, Rumunija): srebro (28/40),

  • BMO 1992 (Atina, Grčka): zlato (39/40 - deoba titule apsolutnog pobednika).