[Home]   [Program i literatura]   [Zadaci]

M147: TEORIJA AUTOMATA


Poštovani studenti, d
obro došli! 

Ovo je stranica posvećena predmetu Teorija automata na studijskim programima M: Matematika (osnovne akademske studije) i M5: Master profesor matematike (integrisane akademske studije) na Departmanu za matematiku i informatiku PMF-a u Novom Sadu.


Osnovni podaci o predmetu

Predavanja i vežbe: dr Igor Dolinka, redovni profesor PMF-a
Status predmeta: izborni, letnji semestar
Nedeljni fond časova: 3+1
ESPB: 5
Model polaganja ispita:
A (2 kolokvijuma + završni ispit)
Način polganja završnog ispita: pismeno


Predispitne obaveze i završni ispit

Predispitne obaveze se polažu, u skladu sa modelom polaganja A, kroz dva kolokvijuma na kojima se najpre proverava usvajanje teorijskih znanja. Svaki od kolokvijuma vredi 30 poena i sastoji se od 3 pitanja/zadatka. Pravo polaganja završnog ispita stiče se osvajanjem najmanje 30 poena (od mogućih 60). Sami kolokvijumi se organizuju tokom semestra (krajem aprila ili početkom maja, kao i početkom juna, odmah po završenom kursu), a postoje prilike za popravne kolokvijume u junskom, septembarskom i oktobarskom ispitnom roku. Završni ispit, na kojem student dobija četiri zadatka i čije rešavanje traje 3 sata, nosi 40 poena (po 10 poena za svaki zadatak) i polaže se pismeno.

Ocena se formira na sledeći način:

  • 10: 91-100 poena
  • 9: 81-90 poena
  • 8: 71-80 poena
  • 7: 61-70 poena
  • 6: 51-60 poena
  • 5: 0-50 poena

Za informacije o okvirnom programu predmeta i literaturi, kliknite na link Program i literatura.

Za pregled ispitnih zadataka iz prethodnih rokova, kliknite na link Zadaci.

Želim vam puno uspeha!

[Home]   [Program i literatura]   [Zadaci]