Spisak diplomskih radova

Odbranjeni diplomski radovi studenata matematike pod mentorstvom
Z. Lozanov-Crvenković na Departmanu za matematiku i informatiku PMF-a u Novom Sadu.

Uputstvo za prijavu i izradu diplomskog rada. Uputstvo

2014

 • Aleksandra Petrović       Statisticko učenje, regresija

2013

 • Marko Stupar       Klaster analiza
 • Branka Sovilj       Primena višestruke regresije u školskom sportu
 • Zdenka Simonji        Modeli ukupnih gubitaka
 • Tijana Sekulić       Funkcija korisnosti i njene primene u osiguranju

2012

 • Maja Knežević       Modeliranje aktuarskog rizika
 • Sanja Cedler       Statistička analiza klimatskih promena u okolini Novog Sada

2011

 • Miloš Fodok         Matematički model individualnog rizika
 • Ljubica Danić        Value at risk modeli

2010

 • Aleksandar Drakulić, Modeli gubitaka u teoriji osiguranja
 • Đorđe Vlajnić, Matematički model kolektivnog rizika
 • Grubačić Jelena         Koksov model u analizi preževljavanja
 • Forgač Ivana         Korelacija i regresija sa primenama
 • Maja Ljubičić, Zlatni presek - veza između matematike, umetnosti i prirode
 • Virijević Vesna          Primena statistike u životnom osiguranju
 • Fodora Kristina         Višedimenzionalne raspodele
 • Bujić Bljana         Analiza longitudinalnih podataka
 • Jokić Smiljana        Neparametarske metode
 • Mihiz Čongor         Stohastička kontrola sa primenama u osiguranju
 • Nikolina Ljiljak          VaR modeli
 • Radoslav Božić          Teorija uzoraka
 • Aita Vaš           Određivanje odgovarajućeg modela           višestruke linearne regresije
 • Krstanović Lidija         Slučajni hod
 • Mihajlović Anja           Višestruka regresija
 • Govedarica  Dejana   Analiza kategorijalnih podataka
 • Latiško Vesna            Autoregresivni linearni modeli
 • Ćurčić Dejan              Markovski lanci i primene

2009

 • Aljović Melita              Površine mnogouglova
 • Barać Nina                 Modeli vremenskih nizova
 • Božić Jelena               Primena dijagrama u rešavanju aritmetičkih i drugih                                   problema
 • Dražić Miodrag           Raspodele višedimenzionalnih slučajnih promenljivih
 • Gajinov Nataša          Analiza varijanse
 • Gerić Darinka             Analiza finansijskih vremenskih serija
 • Kastratović Marija      Monte Karlo metoda, primena u finansijama
 • Knežević Dragana      Granične teoreme teorije verovatnoće
 • Lukić Snežana            Procentni račun u osnovnoj i srednjoj školi
 • Mihajlović Smiljana     Modeli vremenskih serija
 • Ranc Kristina              Analiza preživljavanja
 • Todić Vladan              Analiza varijanse kroz primere
 • Todorović Teodora     Klaster analiza
 • Trajčeski Bojana        Analiza kategorijalnih podataka
 • Veličkov Milana          Višedimenzionalne regresione metode
 • Vozar Svetlana          Poasonov proces
 • Vučetić Milena           Slučajni procesi

2008

 • Čabrilo Miroslava       Teorija propasti
 • Ćosić Jelena               Neparametarski testovi
 • Felbab Dragana         Statističke metode u životnom osiguranju
 • Jordanov Stojanka     Statistika u osnovnoj školi
 • Kovačević Jelena        Regresiona i korelaciona analiza
 • Maljković Nikola          Kombinatorika, verovatnoća i primena
 • Miljanić Gordana         Primena verovatnoće u osiguranju
 • Mitrović Jasna             Rizik u osiguranju
 • Ninković Jelena           Aktuarska matematika
 • Plavšić Ivana              Modeli vremenskih serija
 • Tepavcević Željka       Analiza preživljavanja - Koksov model -
 • Vetmić Nataša            Primenjena logistička regresija
 • Vučković Milena          Proporcija i primena
 • Zarković Sunčica         Polinomi i operacije sa njima
 • Zemanić Denijel          Portfolio teorija
 • Šućura Sladana          Value at Risk
 • Ðordioski Zorica          Teorija kredibiliteta

2007

 • Maksimović Marko        Matematika rizika
 • Milin Tamara                Modeli gubitaka
 • Munižaba Slobodan     Granične teoreme teorije verovatnoće
 • Vukadinović Jelena      Numeričke karakteristike slučajnih promenljivih

2006

 • Bečkić Bogdan             Analiza varijanse
 • Ćurčić Aleksandra        Analiza preživljavanja
 • Gajdobranski Maja       Krediti
 • Jevtić Branka               Dizajn faktorijalnih ogleda
 • Markov Svetlana          Jackknife i bootstrap metode
 • Matanović Bojana        Neparametarska korelacija
 • Radivojević Tanja         Analiza glavnih komponenti
 • Randelj Darko              Diskretni lanci Markova
 • Savin Milica                  Neprekidan model odredivanja cena finansijskih                                     derivata
 • Vidović Dražen             Portfolio osiguranje
 • Vujinović Miodrag         Klaster analiza
 • Ðajić Snežana              Platne kartice

2005

 • Brborić Jelena               Opcije
 • Klinec Helga                  Funkcije korisnosti
 • Mihajlov Ivanka            Model odredivanja cena pomocu kapitalne aktive
 • Sekulić Mirjana             Odredivanje cene finansijskih derivata pomocu modela                                      finansijskog  tržišta sa jednim periodom
 •       
 • Zagorčić Jelena            Strategije trgovanja opcijama

2004

 • Abu-Abed Lejla            Neke neparametarske metode
 • Dudić Zdenka               Zamene (Swaps)
 • Jovanović Jadranka      Konvergencija nizova slucajnih promenljivih
 • Katačić Saša                 Analiza portfolija pomocu srednje vrednosti i                                      disperzije
 • Komadina Igor             Terminska struktura kamatnih stopa
 • Lečić Slaviša                 Diskretan model odredivanja cena finansijskih                                      derivata
 • Petrović Slavica            Višefaktorska analiza varijanse
 • Stojiljković Aleksandra  Analiza trenda vremenskih serija
 • Todorić Marija               Indeksi - pokazatelji kretanja na tržištu

2003

 • Pap Zoltan                    Regresiona analiza sa primenama  na vremenske                                      serije na Produktnoj berzi u Novom Sadu
 • Potić Nataša                  Višedimenzionalna normalna raspodela
 • Trkulja Dragan               Krivolinijska i višestruka regresija

Odbranjeni diplomski radovi studenata farmacije pod mentorstvom Z. Lozanov-Crvenković na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu

2010

 • Cvetković Dragana            Primena statistike u farmaciji

2009

 • Krivošija Una               Analiza preživljavanja

2008

 • Jocić Danka                 Statistika u farmaciji kroz primere
 • Utvić Mladen               Nelinearna regresija u farmaciji

2007

 • Sedlak Ivana               Analiza varijanse u regresiji
 • Sekulić Bojana             Regresione metode u farmaciji
 • Šajatović Maja             Analiza varijanse u farmaciji
 • Živković Jelena            Regresiona analiza u farmaciji

2006

 • Božović Mitar                Primena neparametarskih testova u fakmakoterapiji

 


Get free Dreamweaver templates and extensions at JustDreamweaver.com