[Home]   [Program i literatura]   [Zadaci]

M109/M509: ALGEBRA 1

 
Dragi studenti, dobro došli!

Ovo je stranica posvećena predmetu Algebra 1 na studijskim programima M: Matematika (osnovne akademske studije) i M5: Master profesor matematike (integrisane akademske studije) na Departmanu za matematiku i informatiku PMF-a u Novom Sadu.

U okviru ovog predmeta upoznaćemo se sa najznačajnijim algebarskim strukturama: grupoidima, polugrupama, grupama, prstenima, poljima, vektorskim prostorima. U sklopu toga, obradićemo osnovne teme iz teorije (celih) brojeva i polinoma. Najzad, stečena znanja iz Linearne algebre sa I godine kompletiraćemo izučavanjem polinomnih matrica.


Osnovni podaci o predmetu

Predavanja: dr Igor Dolinka, redovni profesor PMF-a
Vežbe: dr Anna Slivková, docent PMF-a
Status predmeta: obavezan na II godini, zimski semestar
Nedeljni fond časova: 3+3
ESPB: 7
Model polaganja ispita:
B (pismeni test + završni ispit)
Način polganja završnog ispita: usmeno


Predispitne obaveze i završni ispit

Predispitne obaveze se polažu, u skladu sa modelom polaganja B, u formi pismenog rada (u predviđenim ispitnim rokovima) koji vredi 50 poena i sastoji se od 4 zadatka. Takođe, tokom semestra je predviđen jedan kolokvijum na kome se može osvojiti 5 dodatnih poena (s tim da je maksimalni broj poena na predispitnim obavezama 50). Pravo polaganja završnog ispita stiče se osvajanjem najmanje 25 poena. Završni ispit, na kojem student izvlači dva pitanja, nosi 50 poena (po 25 poena za svako pitanje) i polaže se usmeno.

Ispitna pitanja (poslednje ažuriranje: 24-jan-2024)

Ocena se formira na sledeći način:

  • 10: 91-100 poena
  • 9: 81-90 poena
  • 8: 71-80 poena
  • 7: 61-70 poena
  • 6: 51-60 poena
  • 5: 0-50 poena

Za informacije o okvirnom programu predmeta i literaturi, kliknite na link Program i literatura.

Za pregled ispitnih zadataka iz prethodnih rokova, kliknite na link Ispitni zadaci.

Želim vam puno uspeha!

[Home]   [Program i literatura]   [Zadaci]