[Home]   [Program i literatura]   [Zadaci]

M116/M516: ALGEBRA 2


Dragi studenti, dobro došli! 

Ovo je stranica posvećena predmetu Algebra 2 na studijskim programima M: Matematika (osnovne akademske studije) i M5: Master profesor matematike (integrisane akademske studije) na Departmanu za matematiku i informatiku PMF-a u Novom Sadu.

U okviru ovog predmeta izučavaćemo osnove teorije grupa. Grupe su jedne od najznačajnijih algebarskih struktura koje se pojavljuju gotovo svuda u matematici (pa i šire, u prirodnim naukama), te one imaju svoje mesto i primenu npr. u geometriji, topologiji, fizici (matematička fizika, elementarne čestice, kristalografija,...), itd.


Osnovni podaci o predmetu

Predavanja: dr Igor Dolinka, redovni profesor PMF-a
Vežbe: dr Anna Slivková, docent PMF-a
Status predmeta: obavezan na III godini, zimski semestar
Nedeljni fond časova: 2+2
ESPB: 5
Model polaganja ispita:
B (pismeni test + završni ispit)
Način polganja završnog ispita: usmeno


Predispitne obaveze i završni ispit

Predispitne obaveze se polažu, u skladu sa modelom polaganja B, u formi pismenog rada (u predviđenim ispitnim rokovima) koji vredi 50 poena i sastoji se od 3 zadatka (dva za po 15 i jedan za 20 poena). Pravo polaganja završnog ispita stiče se osvajanjem najmanje 25 poena. Završni ispit, na kojem student izvlači dva pitanja, nosi 50 poena (po 25 poena za svako pitanje) i polaže se usmeno.

Ispitna pitanja (poslednje ažuriranje: 24-jan-2024)

Ocena se formira na sledeći način:

  • 10: 91-100 poena
  • 9: 81-90 poena
  • 8: 71-80 poena
  • 7: 61-70 poena
  • 6: 51-60 poena
  • 5: 0-50 poena

Za informacije o okvirnom programu predmeta i literaturi, kliknite na link Program i literatura.

Za pregled zadataka sa pismenih testova iz prethodnih rokova, kliknite na link Zadaci.

Želim vam puno uspeha!

[Home]   [Program i literatura]   [Zadaci]