[Home]   [Program i literatura]

MA63: POLUGRUPE


Poštovani studenti, d
obro došli! 
 

Ovo je stranica posvećena predmetu Polugrupe na studijskim programima MA: Matematika (master akademske studije) i M5: Master profesor matematike (integrisane akademske studije) na Departmanu za matematiku i informatiku PMF-a u Novom Sadu.


Osnovni podaci o predmetu

Predavanja i vežbe: dr Igor Dolinka, redovni profesor PMF-a
Status predmeta: izborni, letnji semestar

Nedeljni fond časova: 3+1
ESPB: 5
Model polaganja ispita:
seminarski rad + završni ispit
Način polganja završnog ispita: usmeno


Predispitne obaveze i završni ispit

Predispitne obaveze se polažu pisanjem i odbranom seminarskog rada (na zadatu temu u dogovoru sa nastavnikom, koja se nadovezuje na redovno gradivo) koji vredi 50 poena. Odbranom seminarskog rada stiče se pravo polaganja završnog ispita. Završni ispit, na kojem student dobija dva pitanja, nosi 50 poena (po 25 poena za svako pitanje) i polaže se usmeno.

Ocena se formira na sledeći način:

  • 10: 91-100 poena
  • 9: 81-90 poena
  • 8: 71-80 poena
  • 7: 61-70 poena
  • 6: 51-60 poena
  • 5: 0-50 poena

Za informacije o okvirnom programu predmeta i literaturi, kliknite na link Program i literatura.

Želim vam puno uspeha!

[Home]   [Program i literatura]