[Home]   [Program i literatura]   [Zadaci]

P102: DISKRETNA MATEMATIKA 1


Poštovani studenti, dobro došli! 

Ovo je stranica posvećena predmetu Diskretna matematika 1 na studijskom programu MAP: Primenjena matematika (osnovne akademske studije) na Departmanu za matematiku i informatiku PMF-a u Novom Sadu.

U okviru ovog predmeta upoznaćemo elemente matematičke logike, kao i osnove algebre i teorije brojeva. Matematička logika predstavlja osnov matematičke pismenosti, pošto je predmet njenog proučavanja, slobodno govoreći, sam jezik kojim se matematika služi. S druge strane, algebarske strukture (polugrupe, grupe, prsteni, polja,...) i sa njima tesno povezani objekti (poput polinoma i brojevnih skupova) predstavljaju fundamentalne alate svakog matematičara.


Osnovni podaci o predmetu

Predavanja: dr Igor Dolinka, redovni profesor PMF-a
Vežbe: dr Krisztina Ágó Balog, asistent PMF-a
Status predmeta: obavezan na I godini, zimski semestar
Nedeljni fond časova: 2+3
ESPB: 5
Model polaganja ispita:
A (2 kolokvijuma + završni ispit)
Način polganja završnog ispita: pismeno


Predispitne obaveze i završni ispit

Predispitne obaveze se polažu, u skladu sa modelom polaganja A, kroz dva kolokvijuma na kojima se najpre proverava usvajanje teorijskih znanja. Svaki od kolokvijuma vredi 25 poena i sastoji se od 3 pitanja/zadatka. Pravo polaganja završnog ispita stiče se osvajanjem najmanje 25 poena (od mogućih 50). Sami kolokvijumi se organizuju tokom semestra (početkom decembra, kao i sredinom januara, odmah po završenom kursu), a postoje prilike za popravne kolokvijume u januarsko-februarskom, aprilskom i septembarskom ispitnom roku. Završni ispit, na kojem student dobija pet zadataka i čije rešavanje traje 3 sata, nosi 50 poena (po 10 poena za svaki zadatak) i polaže se pismeno.

Ocena se formira na sledeći način:

  • 10: 91-100 poena
  • 9: 81-90 poena
  • 8: 71-80 poena
  • 7: 61-70 poena
  • 6: 51-60 poena
  • 5: 0-50 poena

Za informacije o okvirnom programu predmeta i literaturi, kliknite na link Program i literatura.

Želim vam puno uspeha!

[Home]   [Program i literatura]   [Zadaci]